Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené prevádzkarne - SEKCIA X.   Registrovaní špecifickí užívatelia [ Registered users of ABP and DP for specific purposes ]

Aktualizované dňa 3.4.2024

1. Použitie pre diagnostické, vzdelávacie a vedecké účely [ Use for diagnostic, educational and research purposes ]

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Schvaľovacie číslo / Approval num Nazov / Name Adresa, Mesto / Address, Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
SK34-UDERDP Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky
Sklabinská 1,
Bratislava
Bratislava 3 Bratislavský 3- písm.a),b) bod i), písm.e),f) UDER / RAW, SLHBP   platí do 31.08.2025 
SK29-UDERDP ALS SK, s.r.o.
Kirejevská 1678,
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. e),f) UDER / FORMF, RAW TRANS   platí do 15.04.2023 
SK33-UDERDP Biomedicínske centrum slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9/5779,
Bratislava
Bratislava 4 Bratislavský 3- bunkové línie UDER / OTHER   platí do 01.12.2024 
SK30-UDERDP DAHOMAN GROUP, s.r.o.
areál Babičkin dvor, a.s.
J. Kráľa 2661,
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš Banskobystrický 2-písm.a) UDER / MANP, MANU TRANS   platí do 30.09.2023 
SK21-UDERDP EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Kollárovo nám. 9,
Bratislava
Bratislava 1 Bratislavský 3- písm. a),e),f),g),i),j),k) bod ii), písm. l) UDER / TRANS   platí do 07.07.2025 
SK31-UDERDP Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

Robotnícka 820/36,
Turčianske Teplice
Turčianské Teplice Žilinský vzorky na diagnostiku3- písm.a),e),f),g),i).j)k) bod ii),písm.l) UDER / OTHER TRANS   platí do 22.01.2024 
SK22-UDERDP Eurofins Food Testing Slovakia s.r.o.
Skúšobné laboratórium Nové Zámky
Komjatická 73,
Nové Zámky
Nové Zámky Nitriansky 3- písm. a),e),f), g),i), j), k) bod ii), písm.l) vzorky na diagnostiku UDER / TRANS   platí do 30.06.2024 
SK26-UDERDP Katedra biológie a fyziológie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského č. 73,
Košice
Bratislava 1 Bratislavský 1-písm. a) bod. ii) UDER / CAD   platí do 01.11.2023 
SK15-UDERDP Katedra morfologických disciplín
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73,
Košice
Košice Košický 1- písm.a) bod iii),iv),v) 2- písm.f) 3- písm.a),b)bod i),písm.i),m) UDER / CAD, SLHBP   povolenie od 02.12.2023 
SK20-UDERDP Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Mlynská Dolina
Ilkovičova 6,
Bratislava
Bratislava 4 Bratislavský 3- písm. h) plazma vtákov UDER / BLPT   platí do 01.06.2024 - plazma vtákov  
SK28-UDERDP SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o.
Hollého 148,
Dolné Kočkovce
Považská Bystrica Trenčiansky 1 OP -MKM, kafilerický tuk 3-VŽP f), OP-SŽB,kafilerický tuk,reziduá digescie a kompostovania UDER / MANP, MBM, PAP, PETFI, PETP, PETR TRANS   platí do 14.06.2025 
SK14-UDERDP Skúšobné laboratórium Prešov
ŠVPÚ- VPÚ DK
Bajkalská 28,
Prešov
Prešov Prešovský 1-písm. a), b) bod ii),písm. d) 2-písm. a),c),f) 3-písm. a),b),c),h),i),k),l),m) UDER / CAD, MANP, MANU, PAP, PETC, RAW, SLHBP   platí do 13.12.2028 
SK32-UDERDP Spojená škola
Ul. SNP 30,
Ivanka pre Dunaji
Senec Bratislavský 1- spoločenská zvieratá 2- ošípané 3- laboratórne zvieratá UDER / CAD TRANS   platí do 30.06.2024 
SK06-UDERDP Štátna veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Botanická 15,
Bratislava
Bratislava 4 Bratislavský 3- biologické látky kategórie B UDER / OTHER   platí do 27.04.2025 
SK11-UDERDP Štátna veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
PS Dolný Kubín
Janoškova 1611/58,
Doný Kubín
Dolný Kubín Žilinský 1-písm. a), b) bod ii),písm. d) 2-písm. a),c),f) 3-písm. a),b),c),h),i),k),l),m) UDER / CAD TRANS   platí do 13.12.2028 
SK17-UDERDP Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústa v Košiciach
Hlinkova 1,
Košice
Košice Košický 1- písm. a),c),d) 2- písm. c),f) 3- písm. a).b)c)h)i)j)k)l),m) UDER / CAD, SLHBP   platí do 27.11.2028 
SK08-UDERABP Univerzita veterinárkeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Klinika koní univerzity
Komenského č. 73,
Košice
Košice Košický 3- písm. b)bod i) UDER / SLHBP   platí do 13.1.2023 
SK35-UDERDP Upskill.vet s. r. o.
Gorkého 205/3,
Bratislava-Staré Mesto
Bratislava 1 Bratislavský 3-písm.a)bod iii) UDER / CAD   platí do 15.01.2025 
SK04-UDERDP Ústav epizootológie a preventívnej veterinárnej medicíny,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie
Komenského 73,
Košice
Košice Košický 3 UDER / BLPT   vzorky séra alebo krvi z prirodzene perzistentne infikovaného hovädzieho dobytka vírusom bovinnej vírusovej diarhoe (Bovine Viral Diarrhea Virus - BVD vírus 
SK25-UDERDP Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9,
Bratislava
Bratislava 4 Bratislavský biologický materiál – bunky z orgánov získaných zo zvierat a zárodočných produktov UDER / OTHER   platí do 01.09.2028 
SK03-UDERDP Veterinárna ústav vo Zvolene
Národné referenčné laboratórium pre TSE
Pod Dráhami 918,
Zvolen
Zvolen Banskobystrický 3-diagnostika TSE UDER / OTHER   biologického materiálu určeného na diagnostické účely v rámci medzilaboratórnych porovnávacích kruhových testov a diagnostiky transmisívnych spongiformných encefalopatií platí do 17.05.2025 
SK12-UDERDP Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická 15,
Bratislava
Bratislava 4 Bratislavský 1-písm. a), b) bod ii),písm. d) 2-písm. a),c),f) 3-písm. a),b),c),h),i),k),l),m) UDER / CAD TRANS   platí do 03.10.2028 
SK07-UDERDP Veterinárny ústav vo Zvolene
Pod Dráhami 918,
Zvolen
Zvolen Banskobystrický 3- diagnostika BTV/EHDV UDER / BLPT   biologického materiálu určeného na diagnostické účely v rámci medzilaboratórnych porovnávacích kruhových testov a diagnostiky BTV/EHDV a FMDV a FMD platí do 01.06.2025 -vírusový kmeň TBEV, validácia metódy 
SK10-UDERDP Veterinárny ústav vo Zvolene
Pod Dráhami 918,
Zvolen
Zvolen Banskobystrický 3- biologický materiál - diagnostika ASF, AHS,CSF UDER / BLPT, OTHER   biologického materiálu určeného na diagnostické účely v rámci medzilaboratórnych porovnávacích kruhových testov a diagnostiky ASF,AHS,CSF,Capripox platí do 01.04.2028 
SK13-UDERDP Veterinárny ústav vo Zvolene
Pod Dráhami 918,
Zvolen
Zvolen Banskobystrický 1-písm. a), b), c) 2-písm. f) 3-písm. h),i),k),l),m),n) UDER / CAD, RAW TRANS   platí do 24.10.2028 
SK05-UDERDP Veterinárny ústav vo Zvolene
Národné referenčné laboratórium pre besnotu
Pod Drahami 918,
Zvolen
Zvolen Banskobystrický 3- diagnostika besnoty UDER / OTHER   platí do 01.04.2028  
SK36-UDERDP VUCHT a.s.Samostatné pracovisko Areál Duslo, a.s.,
Šaľa
Šaľa Nitriansky 3-kafilerický tuk UDER / FATOT   platí do 15.09.2024 počet prevádzkarní : (27)Kód Vysvetlivky - Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  BIOGPNM Bioplynová stanica vnútroštátny trh / Biogas plants only on the national market
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  COMPNM Kompostaréň vnutroštátny trh / Composting plants only on the national market
  COMPR Kompostaréň registrovaná / Composting plants only register
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  FOODP Potravinársky závod / Food plant
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  HANDLP Závod kde sa spracovávajú ŽVP po ich zbere (predbežné spracovanie) / Plants handling ABP after their collection
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP Zariadenie na určité medziprodukty / Establishment for certain intermediates
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCAFTB Iné prostriedky: Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnej elektrárni / Other means: Combustion of animal fat in a thermal boiler process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OEFP Iné prostriedky: Závod na silážovanie materiálu z rýb / Other means: Ensilage of fish material process plant
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OLTPPM Iné prostriedky: Zariadenie na výrobu hnoja ošípaných a hydiny úpravou vápnom / Other means: Lime treatment for pig and poultry manure plant
  OMSCP Iné prostriedky: Zariadenia na výrobu obnoviteľných palív viacstupňový katalytický procesom / Other means: Multi-step catalytic process for the production of renewable fuels plant
  ORAT Prevádzkovatelia zodpovední za zabezpečenie prepravy / Operators responsible for arranging transport
  ORNM Činnosti registrované len na národnej úrovni / Operators registered for the national market
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMB Iné prostriedky: Závod na spracovanie termomechanických bioalív / Other means: Thermomechanical biofuel production process plant
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  O-TRADE Registrovaní obchodníci vrátane špedičných agentúr v prípade vývozu do krajín mimo EÚ a dovozu z krajín mimo EÚ / Registered traders, including forwarding agencies in case of export to non-EU countries and import from non-EU countries
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  RETAIL Maloobchod / Retail
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHAPI Zariadenie na spracovanie vosku včiel / Processing plant beeswax
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANDP Preprava odvodených produktov / Transport derived products
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie na diagnostiku, výskum, vedu, činidla / Use for diagnostics, research, science, reagents
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure
  UFERTNM Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva na národnej úrovni / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure for the national market
  UFERTP Závod na organické hnojivá využívajúci iba odvodené produkty (MKM a SŽB) / Organic fertilisers plant using derived products only (MBM and PAP)
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  UOFSI Použitie organických hnojív z MKM a SŽB / Use for fertilisers of MBM and PAP
  UPET Použitie pre spoločenské zvieratá / Use for pet animals
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USDD Regulácia živočíšnych škodcov / Animal pest control activities
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  USHEL Použitie pre zvieratá v útulkoch / Use for animals in shelters
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Kod Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.