Schválené / registrované prevádzkarne

English

Zoznamy schválených/povolených/registrovaných prevádzkarní  vo veterinárnej oblasti

EU schválené/povolené  zariadenia vo veterinárnej oblasti (podľa v nariadení (ES) č. 73/2008)  - [EU APPROVED ESTABLISHMENTS (COUNCIL DIRECTIVE 2008/73/EC)]

Kapitola I – Zariadenia vo veterinárnej oblasti [Chapter I – Establishments in the veterinary field]

Sekcia I. Zberné strediská - [Assembly centres]

Sekcia II. Sprostredkovatelia obchodu - [Dealers]

Sekcia III. Inseminačné stanice na odber a skladovanie spermy - [Semen collection and storage centres]

Sekcia IV. Tímy na odber a produkciu embryí - [Embryo collection and production teams]

Sekcia V. Karanténne zariadenia alebo strediská - [Quarantine facilities or centres]

Sekcia VI. Prevádzkarne pre hydinu - [Establishments for poultry]

Sekcia VII. Zariadenia so špeciálnym režimom (Confined establishments)


Kapitola III – Laboratóriá [Chapter III – Laboratories]

Sekcia I. Národné referenčné laboratóriá - [National reference laboratories]

Sekcia II. Ostatné laboratóriá - [Other laboratories]


Ostatné schválené/povolené  zariadenia vo veterinárnej oblasti - [OTHER APPROVED ESTABLISHMENTS]

Zoznamy vedené podľa zákona 39/2007 Z.z., podľa Nariadení vlády a nariadení Európskeho spoločenstva a Rady.

Zariadenia na vystavovanie zvierat verejnosti

Chovy nebezpečných živočíchov

Karanténne stanice a útulky pre spoločenské zvieratá

Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat

Chov rýb - [Fish farming]

Zoznam registrovaných/schválených zariadení akvakultúry podľa článku 21 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/691/ Public available list according to para 21 of CDR 2020/691

Všetky zariadenia sú bez výskytu kategórie choroby B a C/All establishments are without occurence of diseases of category B and C

Kontrolne miesta pri preprave zvierat

Register prepravcov zvierat

Register farmových chovov s voľne žijúcou zverou

Pokusné zariadenia

Čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov

Chovy zajacov a králikov

Kožušinové zvieratá

Inseminačné stanice kancov

Zberné strediská pre spoločenské zvieratá


Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ -

List of approved establishments as referred to in Article 12 of Commission Implementing Decision 2014/709/EU

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ v platnom znení.
 

Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou - [General activity establishments]

Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov - [Meat of domestic ungulates]

Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - [Minced meat, meat preparations and mechanically sep. meat]

Sekcia VI. Mäsové výrobky - [Meat products]


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.